Header Ads

ເຕືອນໄພການສັນຈອນເສັ້ນທາງ ແຕ່ເມືອງໄຊຍະບູລີ - ບ້ານ ທ່າເດື່ອ ແຂວງໄຊຍະບູລີ


ວັນທີ 26/05/2017 : ເຕືອນໄພເລື່ອງການສັນຈອນໃນເສັ້ນທາງ ແຕ່ເມືອງໄຊຍະບູລີ ຫາບ້ານທ່າເດື່ອ ຂ້າມຂົວໃສ່ເມືອງນານ ແຂວງຫລວງພະບາງ ເຊິ່ງມີດິນເຈື່ອນປິດຕາຍເສັ້ນທາງລະຫວ່າງໄຊຍະບູລີ - ບ້ານທ່າເດື່ອ .  ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ມີແຜນເດີນທາງ ທາງລົດຕາມເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວນີ້ຄວນກວດສອບສະພາບອາກາດ ແລະ ເສັ້ນທາງກ່ອນອອກເດີນທາງເພື່ອຄວນປອດໄພ.


ສະພາບເສັ້ນທາງທີ່ມາ: Lonely Planet  
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
----------------Powered by Blogger.