Header Ads

ບົດ​ລາຍ​ງານ​ສະ​ພາບເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຂອງສ​ປ​ປ ລາວ ສະ​ບັບ​ຫລ້າ​ສຸດໂດຍ ທະນາຄານໂລກປະຈໍາລາວນີ້ແມ່ນບົດ​ລາຍ​ງານ​ສະ​ພາບເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຂອງສ​ປ​ປ ລາວ ສະ​ບັບ​ຫລ້າ​ສຸດເປັນພາ​ສາ​ລາວ  ເຊິ່ງລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານໂລກປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ສາມາດດາວ​ໂຫລດທີ່ລິ
ງລຸ່ມນີ້: http://bit.ly/2vzYzxH


For English :  Lao Economic Monitor report is now available fully in Lao language! Download your digital copy here: http://bit.ly/2vzYzxH 


ທີ່ມາ: Wordl Bank Laos 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
___________

Powered by Blogger.