Header Ads

ກົມສື່ມວນຊົນອອກແຈ້ງການເລື່ອງການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດວາລະສານ ກໍານົດສີ້ນສຸດພາຍໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ 2018

ກົມສື່ມວນຊົນອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 159/ຫກ ລົງວັນ 20 ເມສາ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລື່ອງ : ແຈ້ງການເຖິງບັນດາຫົວຫນ້າບັນນາທິການທຸກໆວາລະສານ ໃນການຂໍໃບອະນຸຍາດການເຄື່ອນໄຫວວາລະສານ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ ເລີ່ມຈາກ 1 ພືດສະພາ 2018  - 1 ສິ່ງຫາ 2018 (ສໍາລັບວາລະສານທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕໍ່ໃບອະນຸຍາດວາລະສານ).

© ໂຕະນໍ້າຊາ 
____


Powered by Blogger.