Header Ads

ຈຸດເລີມຕົ້ນຂອງການອອກແບບສວນ "Gardens by the Bay " ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ

ນີ້ແມ່ນແນວຄິດອອກແບບສວນພຶກສາຊາດຂອງປະເທດສິງກະໂປ ພາຍໃຕ້ແນວຄິດ The World Garden 
ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນຈະໝາຍປາຍທາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກ ແລະ ແມ່ນໜຶ່ງໃນແຜນຍຸດທະສາດການ
ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຂອງລັດຖະບານ ປະເທດສິງກະໂປ .


Gardens by the Bay

-----------------Powered by Blogger.