Header Ads

ປະຫວັດຊາຍຜູ້ທີ່ຊົງອຳນາດໃນ ຣັດເຊຍ " Vladimir Putin"


Taonamch ພາທ່ານມາຮູ້ຈັກກັບຜູ້ຊາຍຊື່ Vladimir Putin ຜູ້ຊື່ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີອຳນາດທີ່ສຸດໃນ ຣັດເຊຍ ແລະ ຍັງເປັນຜູ້ຊົງອິດທີ່ພົນຄົນໜື່ງໃນໂລກ ຈາກຊີວິດການເຮັດວຽກເປັນນັດສຶບສູ່ການເປັນຜູ້ນໍາສູງສຸດໃນ ຣັດເຊຍ ແລະ ການນໍາພາປະເທດສູ່ການເປັນມະຫາອໍານາດທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງ 
-----------------
Toanmha  News  | tonamcha.com
Powered by Blogger.