Header Ads

10 ດັດສະນີວັດຄວາມສຸກຂອງພະນັກງານໃນອົງກອນ
ດັດສະນີວັດຄວາມສຸກ ຂອງພະນັກງານ ເຊິ່ງອົງກອນຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເນັ້ນການສ້າງລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ມີໃນອົງກອນເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ດີ, ມີຄວາມສຸກທັງນາຍຈ້າງ ແລະ ລູກຈ້າງ ພ້ອມກັບສ້າງເປັນລະບົບມາດຕະຖານເພື່ອວັດຄວາມສຸກຂອງພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກໃນອົງກອນຂອງຕົນ.

10 ດັດສະນີວັດຄວາມສຸກຂອງພະນັກງານ [Employee happiness Index] ປະກອບດ້ວຍ :

໑. ຄວາມມີອັດທະຍາໄສ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂອງອົງກອນ (Friendly, supportive colleagues )
໒. ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນໃນການເຮັດວຽກ (Enjoyable work )
໓. ຄວາມສຸກຈາກການມີຫົວໜ້າ ແລະ ຫົວໜ້າສາຍງານທີ່ດີ (Good boss or line manager )
໔. ຄວາມສົມດູນຂອງອາຊີບ ແລະ ຊີວິດທີ່ດີ (Good work/life balance )


໕. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງວຽກທີ່ສາມາດເປັນປະສົບການຮຽນຮູ້(Varied work )
໖. ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກອົງກອນໃນການສ້າງສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າຈາກພະນັກງານ (Belief that we’re doing something worthwhile )
໗. ຄວາມຮູ້ສຶກດີໆທີ່ພວກເຂົາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ແປກໃໝ່ໄດ້ (Feeling that what we do makes a difference )
໘. ຄວາມຮູ້ສຶກເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນເລື່ອງປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງທີມງານ (Being part of a successful team )


໙. ຄວາມຮູ້ສຶກຖຶກຮັບຮູ້/ຍອມຮັບຜົນສຳເລັດຂອງພວກເຂົາ (Recognition for our achievements )
໑໐. ຄວາມເພີ່ງພໍໃຈຂອງເງິນເດືອນ (Competitive salary).


ທີ່ມາ: Jobsabai 
© ໂຕະນໍ້າຊາ |  tonamcha.com 

-----------------


Powered by Blogger.