Header Ads

11 ຄຸນປະໂຫຍດຈາກຜັກຫົມ


ຜັກຫົມກັບຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການ ແລະ ທາງການຢາ

1. ຜັກຫົມເປັນຜັກທີ່ອຸດົມໄປດວ້ຍສານທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ : ວິຕາມິນເອ,ວິຕາມິນບີ, ແມກນີຊຽມ, ສັງກະສີ, ໂຟເລດ,ທາດຫຼັກ,ແຄວຊຽມ ແລະ ວິຕາມິນອີກຫຼາກຫຼາຍຢ່າງໃນ ຜັກຫົມ;

2. ຜັກຫົມມີສັບພະຄຸນທາງສະໝູນໄພ ໃນການຊວ່ຍບຳລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ມີກຳລັງວັງຊາ ເຮັດໃຫ້ຈະເລີນອາຫານເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຮັບປະທານອາຫານໄດ້ໜອ່ຍ ໂດຍສເພາະຜູ້ປ່ວຍ ຫຼື ເດັກນ້ອຍ;

3. ໃນຜັກຫົມປະກອບດ້ວຍຊະລໍຄວາມເຊື່ອມຂອງຜິວໜັງ ເຮັດໃຫ້ຜິວພັນເຕັ່ງຕຶງ ແລະ ຍັງ ສາມາດບຳລຸງສາຍຕາເນື່ອງຈາກໃນຜັກຫົມມີວິຕາມິນເອຈໍານວນຫຼາຍ;

4. ບຳລຸງສະໝອງໃຫ້ສະໝອງເຮັດວຽກໄດ້ດີປອດໂປ່ງ;5. ບຳລຸງເລືອດ ຊວ່ຍໃຫ້ຄວາມດັນໂລຫິດຢູ່ໃນລະດັບທີ່ດີ;

6. ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນໂລກຄວາມຈຳເຊື່ອມ ໂດຍສະເພາະຜູ້ສູງອາຍຸ;

7. ສຳລັບຜູ້ຍິງຜັກຫົມສາມາດຊວ່ຍຫຼຸດຄວາມສຽງໃນການເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ລວ່ມເຖີ່ງມະເຮັງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ມະເຮັງຮັງໄຂ່ ແລະ ມະເຮັງປອດ;

8. ຊວ່ຍຫຼຸດອາການປວດທອ້ງນອ້ຍເວລາເປັນຮອດປະຈຳເດືອນ;

9. ຜັກຫົມເປັນຍາບຳລຸງຊັ້ນດີ ພາະມີໂຟເລດສູງ, ມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍ, ຊວ່ຍບໍ່ໃຫ້ເກີດທອ້ງຜຸ ແລະ ຊ່ວຍເລື່ອງການຂັບຖ່າຍໄດ້ດີ;

10. ຕົ້ມອາບແມ່ນສາມາດແກ້ອາການຄັນໄດ້© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------
Powered by Blogger.