Header Ads

ອັບເດດການກໍ່ສ້າງສໍານັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ແອບເປີນ (Apple Inc)ມື້ນີ້ທີມງານ tonamcha.com ຂໍອັບເດດເລື່ອງເບົາໆກ່ຽວກັບ ການກໍ່ສ້າງສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ ແອບເປີນປະຈໍາກາງເດືອນ ພຶດສາພາ 2017 ໂດຍແມ່ນ    ຄລີບວິດີໂອ ຈາກ "Duncan Sinfield "  ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າໃນຫຼາຍສ່ວນຂອງແຜນການກໍສ້າງ ແລະ ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງໂຕອາຄານທີ່ອອກແບບມາຢ່າງລົງໂຕໃນທຸກໆສ່ວນເພື່ອໃຫ້ອາຄານແຫ່ງໂລກອະນາຄົດ ຫຼື The future of eco-building  in the world. 
ທີ່ມາ: Duncan Sinfield 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------
testesese
Powered by Blogger.