Header Ads

ການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ: ອະດີດ, ປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ


ສາລະຄະດີເລື່ອງ: ການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ: ອະດີດ, ປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ເຊິ່ງຈັດທໍາໂດຍ ທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາລາວ . ສໍາລັບສາລະຄະດີເລື່ອງນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ນັ້ນຂະຫຍາໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ພ້ອມດຽວກັນກໍມີຄໍາຖາມເຖິງການພັດທະນາດັ່ງກ່າວນັ້ນທົ່ວເຖິງ ຫຼື ບໍ່, ຈະມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ປະເຊີນສິ່ງທ້າທາຍແນວໃດໃນອະນາຄົດ.
ຂໍ້ມູນ: World Bank   | tonamcha.com
-----------------Powered by Blogger.