Header Ads

ດ່ວນ...! ແຈ້ງການໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ ບໍລິສັດ ເອຊຽນເຟດສ໌ ຈຳກັດຜູ້ດຽວກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ  ແຈ້ງການໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ ບໍລິສັດ ເອຊຽນເຟດສ໌ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ບໍລິສັດ ເຂັມລາວ ອະສັງຫາລີມະຊັບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.

ເນື້ອໃນແຈ້ງການ

ໃບສະເໜີ


ທະບຽນວິສາຫະກິດ

ທະບຽນວິສາຫະກິດ


-----------------

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
Powered by Blogger.