Header Ads

ສັດຈະທໍາຂອງຊີວິດ0    ປີ ຊີວິດເລີ່ມເປີດສາກ
10  ປີ ສະໜຸກສະໜານ 
20  ປີ ລັງເລ່ບໍ່ແນ່ໃຈ 
30  ປີ ເຂັ້ມທິດຊີວິດຊັດເຈນ  
40  ປີ ມຸ້ງໝາຍໃຫ້ສຳເລັດ 
50  ປີ ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ 
60  ປີ ເຖົ້າແລ້ວກັບບ້ານເກົ່າ 
70  ປີ ເບິ່ງແຍງລູກຫຼານ 
80  ປີ ນັ່ງໆນອນໆ 
90  ປີ ຂັບແຂກເທິງຕຽງ 
100ປີ ຊີວິດອາກຢູ່ໃນກອບໃນເວລານັ້ນ


ຊີວິດກໍມີພຽງເທົ່ານີ້...
ສະນັ້ນ… ຈົ່ງໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າ 
ຢາກກິນ… ກໍກິນ
ຢາກທ່ຽວ... ກໍທ່ຽວ
ຢາກເຮັດຫຍັງ … ຮີບລົງມືເຮັດ
ເລື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວ ແລະ ທຸກໃຈ ຕ້ອງຮູ້ປ່ອຍວາງ 
ໂລກນີ້ບໍ່ມີເລື່ອງບັງລໍ້າລວຍກ່ອນໄວອັນຄວນ ມີແຕ່ຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນ
ໂລກນີ້  2  ຢ່າງທັງນັ້ນ (ຍິງ ຊາຍ, ທຸກ ຮັ່ງມີ, ດີ ຊົ່ວ,ສໍາເລັດ ລົ້ມແຫຼວ, ກ້າຫານ ຢ້ານກົວ, ສົມຫວັງ ຜິດຫວັງ…. )

ແລ້ວຊີວິດມີຫຍັງໃຫ້ຕ້ອງຄິດຕື່ມອີກ ນອນຈາກກີເລດ, ຄວາມໂລບ,ຄວາມອິກສາ, ຄວາມຮັກ, ຄວາມຫຼົງ ແລະ ຄວາມຊັງ...

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------


Powered by Blogger.