Header Ads

ແນວຄິດການປູກຜັກແບບໃໝ່ ສໍາລັບທ່ານໃດສົນໃຈນໍາໄປທົດລອງ


ສໍາລັບວິທີປູກແມ່ນ:
1.ກະກຽມແຕະຈໍານວນ 4-5ແຕະ ແລ້ວນໍາຊ້ອນກັນເພື່ອໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ສໍາລັບໃສ່ຫົວຜັກບົ່ວ
2.ເລືອກຫົວຜັກບົ່ວໃຫ້ເຂົ້າກັບຂະໝາດຊ່ອງຂອງແຕະທີ່ກະກຽມໄວ້


3.ຫົດນໍ້າຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ (ຕອນເຊົ້າ ແລະ ແລງ) ເພື່ອໃຫ້ຍອດຜັກບົ່ວປົ່ງອອກ.
ນອກນີ້ ເຮົາຍັງສາມາດປູກຜັກບົ່ວແບບນີ້ໃນຕົ້ນກ້ວຍໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້:
1. ເຈາະຮູລໍາຕົ້ນກ້ວຍຕາມຂະໝາດຂອງຫົວຜັກບົ່ວທີ່ເຮົາຈະນໍາມາປູກ
2.ປັກຫົວຜັກບົ່ວທີ່ກະກຽມໃສ່ຮູລໍາຕົ້ນກ້ວຍ
3.ຫົດນໍ້າພໍປະມານເພື່ອໃຫ້ຫົວຜັກບົ່ວປົ່ງຍອດທີ່ມາSukan Star TV 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
-----------------

Powered by Blogger.