Header Ads

ຕົ້ນກຳເນີດ Grand Canyon


Gran Canyon ໜຶ່ງໃນສິ່ງມະຫັດສະຈັນທາງທໍາມະຊາດສ້າງຂື້ນ ເຊິ່ງນັກວິທະຍາສາພວມໄດ້ຄໍາຕອບຕົ້ນກຳເນີດຂອງມັນ ແຕ່ເລື່ອງລາວຄວາມມະຫັດສະຈັນຊ້ອນຢູ່, ຄວາມເຊື່ອຂອງຊາວ ອາເມລິກາດັ້ງເດີມ ແລະ ຄວາມລິ້ຫຼັບກວ່າ 1,700 ລ້ານປີຂອງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນກຳເນີດ GRAND CANYON ຍັງຄົງເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນການໃນການຮຽນຮູ້.ທີ່ມາ: XZYT VARIETY  | tonamcha.com
-----------------

Powered by Blogger.