Header Ads

ຕໍານານ "Tesla Motors Inc " ຜູ້ປະຕິບັດອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນນີ້ແທີ່ມ່ນເລື່ອງລາວຕໍານານ "Tesla Motors Inc " ຜູ້ປະຕິບັດວົງການອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນໄປຕະຫຼອດການ
ກັບແນວຄິດລົດຍົນຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ.
-----------------


Powered by Blogger.