Header Ads

ສາລະຄະດີການລົ້ມສະຫຼາຍຂອງ ອາດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ
ສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ຄັ້ງເປັນປະເທດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ປະເທດໜຶ່ງໃນໂລກ ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງດ້ວຍລະບົບສັງຄົມນິຍົມ ໂດຍນໍາໃຊ້ທິດສະດີລັດທິມາກ-ເລນິນໃນການປົດຄອງປະເທດ ແຕ່ເມື່ອໂລກປ່ຽນ, ເຕັກໂນໂລຊີມີການພັດທະນາຢ່າງກ້າວກິໂດດ, ການຄ້າມີການແຂ່ງຂັນສູງ,  ຜູ້ຄົນທີ່ມີຈໍານວນຫຼາຍຂື້ນ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານ ອຸປະສົງ ແລະ  ອຸປະທານກໍ່ເພີ່ມຕາມ, ແລະ ປັດໃຈອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ສະຫະພາບໂຊຫວຽດຕ້ອງມີການປັບໂຕ ພ້ອມກັບຍົກເຄື່ອງປະເທດຄັ້ງໃຫຍ່ໃນປະຫັວດສາກ ແລະ ນັ້ນກາຍເປັນທີ່ມາຂອງສາລະຄະດີຊຸດ "ການລົ້ມສະຫຼາຍຂອງ ອາດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ".

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________Powered by Blogger.