Header Ads

ແບບຂອງອາຄານສະພາແຫ່ງຊາດຫຼັງໃໝ່

ນີ້ແມ່ນຮູບແບບອາຄານສະພາແຫ່ງຊາດຫຼັງໃໝ່ ຈາກ Archiineer Group ສ່ວນອາຄານສະພາຫຼັງເກົາແມ່ນຈະຖືກຮື້ຖອນ ໃນວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2017 ແລະ ຈະຖືກສ້າງແທນດ້ວຍຕຶກໃໝຕາມຂ່າວທີ່ທີມງານໄດ້ສະເໜີໄປກ່ອນໜ້ານີ້.​


ແບບອາຄານສະພາແຫ່ງຊາດຫຼັງໃໝ່-1

ແບບອາຄານສະພາແຫ່ງຊາດຫຼັງໃໝ່-2

ແບບອາຄານສະພາແຫ່ງຊາດຫຼັງໃໝ່-3

ທີ່ມາ: Archiineer Group 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------

Powered by Blogger.