Header Ads

ວິດີໂອ ການທົດສອບຮາວຂົວ ກັນການກະແທກຈາກລົດຕໍາທີ່ແລ່ນດ້ວຍດ້ວຍໄວ 100 ກມ/ຊມ


ນີ້ແມ່ນວິດີໂອ ການທົດສອບຮາວຂົວທີ່ສາມາດກັນການກະທົບຈາກລົດຕໍາທີ່ແລ່ນດ້ວຍດ້ວຍໄວ 100 ກມ / ຊມ  ເຊິ່ງເປັນຂົວລະຫວ່າງ ຈູໄຫ່ (ຮ່ອງກົງ) - ມາເກົາ ໂດຍວິສະວະກອນເຮັດການອອກແບບຮາວຂົວແຫ່ງນີ້ຂື້ນມາໃຫ້ມີຄວາມທົນທານພິເສດ ແລະ ສາມາດກັນການກະທົບຈາກລົດຕໍາທີ່ແລ່ນດ້ວຍດ້ວຍໄວ 100 ກມ / ຊມ.​
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  

___________


Powered by Blogger.