Header Ads

ທ່າໂຢຄະສໍາລັບແມ່ມືໃໝ່ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງເກີດລູກມື້ນີ້ tonamcha.com ເກັບເລື່ອງສະບາຍກ່ຽວກັບໂຢຄະສໍາລັບແມ່ມືໃໝ່ກັບທ່າ ທີ່ສາມາດເຮັດເອງຢູ່ກັບເຮືອນໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະກ່ອນ ແລະ ຫຼັງເກີດລູກ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນການຫຼິ້ນໂຢຄະແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບ ແຕ່ຍັງແມ່ນການບໍາບັດອາການເຈັບປວດຂອງຮ່າງກາຍສະເພາະ ແລະ ຍັງຊ່ວຍສ້າງສາມາທິນໍາອີກ.  


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________


Powered by Blogger.