Header Ads

ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຈ້ງລົບລ້າງອອກໃບສະໂນດນຳສົ່ງເພື່ອຂໍການຄວັດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ແລະ ປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ
ອີງຕາມແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຄວັດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ແລະ ປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ ເລກທີ 2823/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2018 ເພື່ອໃຫ້ການຄວັດຕາປະທັບວິສາຫະກິດ ແລະ ປ້າຍຊື່ວິສາຫະກິດ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີ ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດັ່ງກ່າວ, ແນ່ໃສ່ສ້າງບັນຍາກາດ “ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ” ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ອ່ານລະລະອຽດແຈ້ງການ : ແຈ້ງການ ເລກທີ 2823/ຫອຄ.ກທຄວ

ທີ່ມາ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.