Header Ads

65 ສັບພະຄຸນຈາກຜັກຄາວທອງ

ຜັກຄາວທອງເປັນພືດພື້ນບ້ານທີ່ພົບເຫັນໄດ້ງ່າຍ  ແລະ ຍັງສາມາດປູກກີນເອງໄດ້ງ່າຍເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຫຼາຍຄົນອາດຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວ່າຜັກຄາວທອງນັ້ນມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ມີ 65 ສັບພະຄຸນໃນການຮັກສາພະຍາດ.1. ມີລິດໃນການຊວ່ຍຕໍ່ຕ້ານມະເຮັງ ຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊລມະເຮັງ
2. ມີລິດໃນການຊວ່ຍບຳບັດຟື້ນຟູໂລກຄວາມດັນໂລຫິດສູງ
3. ຊວ່ຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ ຕ້ານທານໂລກ ຊວ່ຍຊວ່ຍຍືດອາຍຸຂອງຜູ້ປ່ວຍໃຫ້ຢູ່ສູ້ໂລກໄດ້ດົນນາມຫຼາຂື້ນ
4. ສັບພະຄຸນຂອງຄາວທອງມີສ່ວນຊ່ວຍຍັບຢັ້ງເບົາຫວານ ຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງຮ່າງກາຍ
5. ຊວ່ຍເຮັດໃຫ້ກະດູກເຊື່ອມຕິດກັນໄວຂື້ນ (ຕົ້ນສົດ)
6. ຊວ່ຍຮັກສາປະລິມານຂອງແຫຼວໃນຮ່າງກາຍ
7. ຊວ່ຍຮັກສາອາການຫູຊັ້ນກາງອັກເສບ (ທັງຕົ້ນ)
8. ໃຊ້ຮັກສາໂລກຕິດເຊື້ອແລະການເດີນຫາຍໄຈ (ຕົ້ນ)
9. ປະໂຫຍດຂອງຜັກຄາວທອງຊວ່ຍແກ້ໄຂ້ (ໃບ)
10. ຊວ່ຍຮັກສາໂລກໄຂ້ມາລາເລຍ (ຕົ້ນ)
11. ໃຊ້ເປັນສ່ວນປະສົມໃນຕຳລັບຍາທີ່ເປັນນ້ຳຍາຂຸ້ນ ໃຊ້ທາຮັກສາແລະຊວ່ຍຕ້ານເຊື້ອໂລກຫວັດ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່
12. ໃຊ້ເປັນສ່ວນປະກອບໃນຕຳລັບຍາ ຊວ່ຍຮັກສາການຕິດເຊື້ອຢ່າງໄວວາ ຕິດເຊື້ອທາງລົມຫາຍໄຈ
13. ໃຊ້ເປັນຍາສ່ວນປະສົມໃນຕຳລັບຍາທີ່ເປັນຍາຂຸ້ນ ຕອ່ມທອນຊິດອັກເສບ ແລະປອດອັກເສບໃນເດັກ
14. ຜັກຄອງທອງມີສັບພະຄຸນຊວ່ຍແກ້ແລະບັນເທົາອາການໄອ (ໝົດຕົ້ນ)
15. ມີສ່ວນຊວ່ຍກະຕຸ້ນການແບ່ງໂຕຂອງເຊລເມັດເລືອດຂາວຊວ່ຍຮັກສາພາວະພູມແພ້ຫອບຫືດ
16. ຊວ່ຍຮັກສາໂລກໄອ (ປະຍຸກໃຊ້ທາງການແພດ)
17. ຊວ່ຍຮັກສາອາການອັກເສບຊະນິດທຳມະຊາດບໍລິເວນແກ້ວຕາ (ປະຍຸກໃຊ້ທາງການແພດ)
18. ຊວ່ຍຮັກສາໂລກຫຼອດລົມອັກເສບ (ທັງຕົ້ນ)
19. ຊວ່ຍຮັກສາໂລກຫຼອດລົມຂະຫຍາຍໂຕຫຼາຍເກີນໄປ (ປະຍຸກໃຊ້ທາງການແພດ)
20. ຊວ່ຍຮັກສາອາການປວດບວມ ປອດອັກເສບ (ທັງຕົ້ນ)
21. ຊວ່ຍຮັກສາຝີໜອງໃນປອດ (ຕົ້ນ)
22. ຊວ່ຍຮັກສາອາການຄັ່ງນ້ຳໃນເອິກຈາກໂລກມະເຮັງ (ປະຍຸກໃຊ້ທາງການແພດ)
23. ຊ່ວຍຫຼຸດອາການບວມນ້ຳ (ທັງຕົ້ນ)
24. ສັບພະຄຸນຜັກຄາວທອງໃຊ້ເປັນຍາລະບາຍ ອາຫານບໍ່ຍອ່ຍ (ໃບ)
25. ຮັກສາອາການຖອກທອ້ງ (ໃບ)
26. ໃຊ້ແກ້ໂລກບິດ (ຕົ້ນ, ໃບ ທັງຕົ້ນ)
27. ຊວ່ຍຂັບພິດ (ໃບ)
28. ໃຊ້ເປັນຍາຂັບປັດສະວະ (ຮາກ, ທັງຕົ້ນ)
29. ຊວ່ຍຮັກສາອາການຕິດເຊື້ອໃນທາງເດີນປັດສະວະ (ທັງຕົ້ນ)
30. ຊວ່ຍຮັກສາລິດສິດວງທະວານ (ຕົ້ນສົດ, ໃບ,ທັງຕົ້ນ)
31. ຊວ່ຍຮັກສາໂລກໜອງໃນ (ໃບ)
32. ໃຊ້ປຸງເປັນຍາແກ້ກາມໂລກ (ໃບ)
33. ຊວ່ຍຮັກສານິ່ວ (ຕົ້ນ)
34. ຊວ່ຍແກ້ໂລກໄຕ (ໃບ)
35. ຊວ່ຍຮັກສາໄຕຜິດປົກກະຕິ (ປະຍຸກໃຊ້ທາງກາແພດ)
36. ຊວ່ຍຮັກສາໂລກຕັບອັກເສບຊະນິດດີຊານ (ປະຍຸກທາງການແພດ)
37. ຊວ່ຍຂັບລະດູຂາວ (ຕົ້ນ)
38. ຊວ່ຍຮັກສາແຜ່ອັກເສບຄໍມົດລູກ (ປະຍຸກທາງການແພດ)
39. ຊວ່ຍຮັກສາການອັກເສບບໍລິເວນກະດູກເຊີ້ງການ (ປະຍຸກທາງການແພດ)
40. ຊວ່ຍແກ້ໂລກຂໍ້ (ໃບ)
41. ຊວ່ຍຮັກສາໂລກຫັດ (ໃບ)
42. ຊວ່ຍຮັກສາໂລກຜິດໜັງຕ່າງໆ (ຕົ້ນສົດ,ໃບ)
43. ຊວ່ຍຮັກສາຜື່ນຄັນ (ຕົ້ນສົດ)
44. ມີລິດຊວ່ຍລະງັບອາການປວດ
45. ຊວ່ຍຫ້າມເລືອດ
46. ມີລິດຕ້ານການອັກເສບຕ່າງໆ
47. ໃຊ້ຟອກຜີ ບວມອັກເສບ (ຕົ້ນສົດ ທັງຕົ້ນ)
48. ຊວ່ຍຮັກສາບາດແຜ່ (ຕົ້ນສົດ)
49. ຊວ່ຍຮັກສາແຜ່ເປືອຍ (ຕົ້ນສົດ)
50. ຊວ່ຍຮັກສາແຜ່ໃຫ້ເຊົາໄວຂື້ນ (ໃບ)
51. ໃຊ້ຟອກແຜ່ທີ່ຖືກງູກັດ (ຕົ້ນສົດ)
52. ຊວ່ຍປອ້ງກັນການຕິດເຊື້ອຫຼັງຜ່າຕັດ (ປະຍຸກໃຊ້ທາງການແພດ)
53. ໃບສົດນຳໄປຄ້າງໄຟພໍນີ້ມໃຊ້ຟອກເນື້ອງອກຕ່າງໆ (ໃບ)
54. ມີລິດຊວ່ຍຕ້່ນທານເຊື້ອລາ ເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ເຊື້ອໄວຣັດ
55. ປະໂຫຍດຂອງຜັກຄອງທອງຊວ່ຍຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໄວຣັດຊະນິດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ໄຂ້ທໍລະພິດຫັດ,ງູກັດ, HIV
56. ແກ້ໂລກນ້ຳກັດເທົ້າ
57. ໃນຍປະເທດຈີນໃຊ້ເປັນສວ່ນປະສົມໃນຕຳລັບຍາຊວ່ຍປອ້ງກັນການແລະຮັກສາໂລກທີ່ເກີດຈາກໄວຣັດໃນໄກ່ ໂດຍໃຊ້ປະສົມໃນອາຫານທີ່ລຽ້ງໄກ່
58. ໃບສົດໃຊ້ປອ້ງກັນປາເນົ່າເສຍ (ໃບ)
59. ໃບນຳມາຮັບປະທານເປັນຜັກສົດ
60. ໃບສົມຕົ້ມນ້ຳນຳມາຫົດຕົ້ນເຂົ້າ ສາລີ ຕົ້ນຝ້າຍ ປອ້ງກັນພືດເປັນໂລກຫຽ່ວເສົ່າຕາຍ
61. ໃຊ້ຂັບທາກທີ່ຕາຍໃນທອ້ງ (ດອກ)
62. ເໝາະກັບຜູ້ປ່ວຍແລະຜູ້ທີ່ຕອ້ງການບຳລຸງຮ່າງກາຍ ຜູ້ປວ່ຍໃນໄລຍະພັກຟື້ນ
63. ເໝາະກັບຜູ້ທີ່ຕອ້ງການ detox ລ້າງສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ ປອ້ງກັນໂລກຮ້າຍ ຊວ່ຍໃຫ້ຮ່າງກາຍມີພູມຄຸ້ນກັນແຂງແຮງຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ໂລກຕ່າງໆ ມີອາການດີຂື້ນ ແລະຫາຍຈາກອາການຂອງໂລກຕ່າງໆ ໄດ້ໃນທີ່ສຸດ
64. ໃຊ້ຄວບຄູ່ກັບການຮັກສາດວ້ຍເຄມີບຳບັດຫຼືການສາຍລັງສີ ຈະຊວ່ຍໃຫ້ຜູ້ປວ່ຍມີອາການແພ້ນອ້ຍລົງ
65. ປະໂຫຍດຂອງຜັກຄາວທອງໃຊ້ເປັນສວ່ນປະສົມໃນເຄື່ອງສຳອາງປະເພດຄີມທາແກ້ຜິວໜັງແຫ້ງກາບ ປອ້ງກັນຜິວແຕກ.

ຂໍ້ມູນ : Laos Health | Tonamcha.com

-----------------

Powered by Blogger.