Header Ads

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ


ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ແບບ "Eco-tourism advanture " ທີ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ( Nam Et–Phou Louey National Protected Area) ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 4,229 km2 ເຊິ່ງກວມເອົາເນື້ອທີ່ 3 ແຂວງພາກເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດທີ່ໜ້າສົນໃຈອີກແຫ່ງຂອງ ສປປ ລາວ. 


ທີ່ມາ: www.name.org  | tonamcha.com
-----------------Powered by Blogger.