Header Ads

ໄມ້ໝີ້ບຕາກເຄື່ອງສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດອາການປວດຕ່າງໆໄດ້

ນີ້ແມ່ນເຄັບບໍ່ລັບໃນການຫຼຸດອາການປວດຕ່າງໆດ້ວຍ ໄມ້ໝີ້ບຕາກເຄື່ອງ, ສຳລັບທ່ານໃດເຈັບບ່ອນໃດ ຫຼື 
ຕ້ອງການທົບສອບ ສາມາດປະຕິບັດຕາມຮູບຕົວຢ່າງລຸ່ມນີ້ເລີຍ:

1. ປວດຫຼັງ ຫຼື ບ່າໄຫຼ່ 2. ປວດອາໄວຍະວະອື່ນໆ 

 3. ປວດຕາມຂໍ້ຕ່າງໆ


4. ເມື່ອເປັນໄຊນັດ ແລະ ເຈັບຄໍ

5. ເມື່ອຮູ້ສຶກອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ

6. ປວດຫົວ ຫຼື ປວດຫົວໃຈ

ທີ່ມາ: myscheminglaos
-----------------
Powered by Blogger.