Header Ads

ເມືອງແກ່ນທ້າວນໍ້າຖ້ວມໜັກໃນຮອບ 10 ປີເມືອງແກ່ນທ້າວປະເຊີນວິກິດນໍ້າຖ້ວມໜັກໃນຮອບ 10 ປີ ພາຍຫຼັງທີ່ຝົນຕົກຫຼາຍວັນຕິດຕໍ່ກັນ ບວກກັບນໍ້າທີ່ໄຫຼມາຈາກຝັ່ງປະເທດໄທ ເພາະຕອນນີ້ນໍ້າໄດ້ເຂົ້າຖ້ວມບາງເຂດຂອງປະເທດໄທທີ່ຢູ່ຕິດແຄມຂອງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ທ່າລີ ເຊິ່ງມີທີ່ຕັ້ງຕິດກັບສາຍນໍ້າເຫືອງ. 


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
-----------------Powered by Blogger.