Header Ads

27 ຄຸນປະໂຫຍດຈາກໝາກແຄ້ງຂົມໝາກແຄ້ງຂົມ ຜັກທີ່ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າຄູ່ກັບຄົວຄົນລາວມາແຕ່ບູຮານ ເຊິ່ງບໍ່ຈະເປັນເມນູເອາະຫຼາມ, ລວດຜັກ, ຕໍາແຈ່ວ ແລະ ເປັນສ່ວນສໍາຄັນໃນການການທໍາໜ້າທີ່ເປັນສະໜຸນໄພຮັກສາພະຍາດຕ່າງໆ. ມື້ນີ້ທີມງານ tonamcha.com  ລວບລວມ 27 ຄຸນປະໂຫຍດຈາກໝາກແຄ້ງຂົມທີ່ທຸກທ່ານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມພືດພື້ນບ້ານແບບໝາກແຄ້ງຂົມ.


26 ຄຸນປະໂຫຍດຈາກໝາກແຄ້ງຂົມ

1. ຮາກແລະໝາກມີລົດຂົມສົ້ມ ເປັນຢາເຢັນ ມີພິດເລັກນ້ອຍ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຈະເລີນອາຫານ (ຮາກ, ໝາກ), ສ່ວນໃບກໍມີສັບພະຄຸນບຳລຸງທາດເຊັ່ນກັນ (ໃບ);
2. ໃຊ້ເປັນຢາບຳລຸງທາດໃນຮ່າງກາຍ (ຮາກ, ໃບ, ໝາກ)
3. ໝາກສຸກແລະໝາກດິບມີລົດຂື່ນສົ້ມ ຊ່ວຍແກ້ພະຍາດເບົາຫວານ ຊ່ວຍລົດລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ນຳ (ໝາກ), ດ້ວຍການໃຊ້ໝາກແຂ້ງຂົມຕົ້ນໃຫຍ່ເຕັມທີ່ປະມານ 10-20 ໝາກ ນຳມາຮັບປະທານເປັນອາຫານ (ໝາກ)
4. ຊ່ວຍແກ້ອາການເຈັບຫົວ,ແກ້ເຈັບແຂ້ວ (ຮາກ, ໝາກ)
5. ຊ່ວຍແກ້ໄຊນັດ (ຮາກ, ໝາກ)
6. ຮາກແລະໃບຊ່ວຍແກ້ວັນນະໂລກ (ຮາກ, ໃບ)
7. ຊ່ວຍແກ້ໄຂ້ສາລະພັດພິດ (ໝາກ)
8. ຊ່ວຍແກ້ໄຂ້ສາລະພັດພິດ (ໝາກ)
9. ສັບພະຄຸນຂອງຮາກແຂ້ງຂົມໃນບາງຕຳລາລະບຸວ່າໃຊ້ລະງັບຄວາມຮ້ອນ
10. ຕຳລາພື້ນເມືອງຈະໃຊ້ໝາກເປັນຢາແກ້ໄອ ໂດຍໃຊ້ໄດ້ທັງໝາກແຫ້ງແລະໝາກສົດປະມານ 5-10 ໝາກ ນຳມາຕຳໃຫ້ແຫລກ ຄັ້ນເອົາແຕ່ນ້ຳປະສົມກັບເກືອເລັກນ້ອຍ ນຳມາຮັບປະທານ, ສ່ວນໃບແລະຮາກກໍເປັນຢາແກ້ໄອເຊັ່ນກັນ
11. ຊ່ວຍຂັບເສມຫະ ດ້ວຍການໃຊ້ໝາກປະມານ 5-10 ໝາກນຳມາຕຳໃຫ້ແຫລກ ຄັ້ນເອົາແຕ່ນ້ຳປະສົມກັບເກືອເລັກນ້ອຍ ນຳມາຮັບປະທານ, ສ່ວນຮາກຊ່ວຍລະລາຍເສມຫະ ຂັບເສມຫະ (ຮາກ) 
12. ຮາກແລະໝາກມີລົດຂົມຂື່ນສົ້ມ ຊ່ວຍແກ້ນໍ້າລາຍໜຽວ13. ຊ່ວຍແກ້ຄໍແຫ້ງ (ໝາກ)
14. ຊ່ວຍປິ່ນປົວຕ່ອມອາມິດານອັກເສບ ຕ່ອມນໍ້າເຫລືອງອັກເສບ (ຮາກ, ໝາກ)
15. ຊ່ວຍແກ້ພະຍາດຫອບຫືດ ດ້ວຍການໃຊ້ໝາກແຂ້ງຂົມຕົ້ນແກ່ປະມານ 10-20 ໝາກ ນຳມາຫຍໍ້າກືນທັງນໍ້າແລະເນື້ອ ໂດຍໃຫ້ຮັບປະທານເລື້ອຍ  ໆ ຈົນກວ່າອາການຈະດີຂຶ
16. ຮາກແລະໝາກເປັນຢາຂັບລົມ (ຮາກ, ໝາກ) ເນື້ອໄມ້ຊ່ວຍແກ້ອາການຈຸກສຽດແໜ້ນ ແກ້ທ້ອງອືດທ້ອງເຟີ້ ຊ່ວຍຂັບລົມ (ເນື້ອໄມ້)
17. ຊ່ວຍແກ້ອາການເຈັບກະເພາະ (ຮາກ, ໝາກ)
18. ຊ່ວຍແກ້ຜິດສຳແດງ (ໝາກ)

19. ເນື້ອໄມ້ເປັນຢາຂັບແມ່ທ້ອງ (ເນື້ອໄມ້)
20. ຮາກແລະໝາກຊ່ວຍຂັບຍ່ຽວ
21. ໝາກຊ່ວຍລະລາຍກ້ອນນີ້ວ
22. ຮາກ ໝາກ ແລະທັງຕົ້ນຊ່ວຍແກ້ເລືອດອອກທາງທະວານໜັກ ທະວານເບົາ
23. ຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດທາງຫມາກໄຂ່ຫລັງແລະກະເພາະຍ່ຽວ (ໝາກ)


24. ຊ່ວຍບຳລຸງນໍ້າບີ (ຮາກ, ໝາກ)
25. ຊ່ວຍປິ່ນປົວມະເລັງເພີງ (ຮາກ)
26. ຊ່ວຍແກ້ຄັນ (ຮາກ)
27. ຊ່ວຍແກ້ຟົກຊໍ້າດຳຂຽວ ເຈັບບວມອັກເສບ (ຮາກ, ໝາກ)

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------

Powered by Blogger.