Header Ads

ພາບຂະບວນການຜ່າຕັດໄສຍະກໍາດັງທິດສະດີໄກ່ງາມຍ້ອນຂົນ ຄົນງານຍ້ອນແຕ່ງ ເປັນຄໍາບູຮານທີ່ຕິດປາກຫຼາຍຄົນຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ ແລະ ຄໍາເວົ້ານີ້ຍັງຜັນຂະຫຍາຍມາເປັນທຸລະກິດເສີມຄວາມງານທີ່ສ້າງເຮັດໃຫ້ຄົນງາມ ງາມແບບຂ້າມຄືນ ແລະ ສ້າງເມັດເງິນມະຫາສານໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການນີ້ ແຕ່ສະຖານທີ່ລັກາສະນະແບບນີ້ອາດມີທັງມີມາດຕະຖານຈົນໄປເຖິງບໍ່ມີມາດຕະຖານ ຫຼື ພາສາຊາວບ້ານເອີ້ນວ່າ “ສູນເສີມຄວາມງານແບບເຖື່ອນ” ນັ້ນເອງ  ເຊິ່ງແນ່ນອນ ຖ້າເຮົາໄປຖືກບ່ອນທີ່ມີມາດຕະຖານ, ມີຄວາມຊ້ຽວຊານ ແລະ ມີເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ກໍຖືກວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ດີ, ສົມລາຄາເງິນຕ້ອງຈ່າຍ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງນ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີເລີຍ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຖ້າຖືກບ່ອນທີ່ເປັນສູນເສີມຄວາມງານແບບເຖື່ອນ ກໍອາດຕ້ອງເສຍທັງເງິນ, ເຈັບໂຕ ແລະ ຝາກຮອຍແຜໄວ້ໃຫ້ຢ່າງເສົ້າໃຈ ພ້ອມກັບຜົນຂ້າງຄຽງ ທີ່ຄຽງຂ້າງລາຍເດືອນແດ່ນອນ. ສະນັ້ນ,   ການຄິດຈະເສີມຄວາມງາມກັບສະຖານທີ່ບໍລິການເສີມຄວາມງານຕ້ອງສຶກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ປຶກສາຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານແທ້ໆ.​


ພາບຂະບວນການຜ່າຕັດ © ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------
Powered by Blogger.