Header Ads

ບໍລິສັດ PS ອອກແຈ້ງການເຖິງສະມາຊິກ


ບໍລິສັດ PS ອອກແຈ້ງການເຖິງສະມາຊິກ ເພື່ອຫັນລາຍຈ່າຍມາເປັນລາຍຮັບຕາມກົນໄກການຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດ ໂດຍລະບຸໃຫ້ສະມາຊິກທຸກຄົນຊື້ກິນຊຶ້ໃຊ້ສິນຄ້າຕາມຕົວແທນຈຳໜ່າຍເພື່ອຮັບປະກັນລາຍຮັບຂອງໂຕເອງ ລວມທັງໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມຢືນຍົງຕະຫຼອດໄປ  ເຊິ່ງລາຍລະ ອຽດແມ່ນອ່ານຕື່ມໃນໃບແຈ້ງການລຸ່ມນີ້:

ລາຍລະອຽດແຈ້ງການ© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------Powered by Blogger.