Header Ads

ສະມາຊິກ PS ອອກມາເວົ້າໝົດເປືອກກ່ຽວກັບບໍລິສັດ


 ນີ້ແມ່ນ ຄລີບທີ່ສະມາຊິກ PS ອອກມາເວົ້າໝົດເປືອກກ່ຽວກັບບໍລິສັດເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງບໍລິສັດຄືນເງິນຕົ້ນໃນສະມາຊິກ ແລະ ຂໍໃຫ້ທາງບໍລິສັດເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຕາມລະບຽນກົດໝສຍບ້ານເມືອງ. ທີ່ມາ: Television 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------


Powered by Blogger.