Header Ads

5 ເຄັບລັດທີ່ເຮັດໃຫ້ ແຈ໊ດ ມາ ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນຊີວິດນີ້ແມ່ນ 5 ເຄັບລັດທີ່ເຮັດໃຫ້ ແຈ໊ດ ມາ ປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນຊີວິດ ສໍາລັບຄົນທີ່ຢາກປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນຊີວິດ ຫຼື ຕ້ອງການແຮງບັນດານໃຈ ຕ້ອງເບິ່ງ ພ້ອມກັບ ຄິດ, ຮຽນຮູ້, ລົງມືສ້າງຝັນ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດທັນທີ. 

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________Powered by Blogger.