Header Ads

ພາບປະທັບໃຈນາທີຊີວິດ "ການເກີດໃໝ່ຂອງໜຶ່ງຊີວິດ"ທີມງານໂຕະນໍ້າຊາ (tonamcha.com) ພາທຸກທ່ານມາເບິ່ງພາບນາທີການເກີດຂອງໜຶ່ງຊີວິດນ້ອຍໆທີ່ແລກມາດ້ວຍກັບໜຶ່ງຊີວິດທີ່ຕ້ອງເຈັບປວດ ແຕ່ແຝງມາດ້ວຍຄວາມສຸກ, ຄວາມຍິນ, ຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ຄວາມຫັວງຂອງຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ ແຕ່ການເກີດເປັນພຽງການເລິ່ມຕົ້ນຂອງຊີວິດ ເພາະຊີວິດຕ້ອງຜ່ານອີກຫຼາຍລະດູການເພື່ອໃຫ້ເປັນຄົນທີ່ສົມບູນ ແລະ ກ້າວສູ່ຄວາມສໍາເລັດໃນຊີວິດ. 

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________


Powered by Blogger.