Header Ads

ສາລະຄະດີສຶກສາເສັ້ນທາງການຂື້ນມາວາງໄຂ່ຂອງປາ ໃນນໍ້າຕົກຕາດຫຼີ່ຜີ ແລະ ຄອນພະເພັງນີ້ແມ່ນສາລະຄະດີທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເຊິ່ງທໍາການຜະຜີດໂດຍ "Deep Person" ໂດຍມີຈຸດປະສົງຫຼັກເພື່ອສຶກສາເສັ້ນທາງການຂື້ນມາວາງໄຂ່ຂອງບັນດາປາຈໍານວນຫຼາຍ ໃນນໍ້າຕົກຕາດຫຼີ່ຜີ ແລະ ຄອນພະເພັງ ໂດຍລາຍງານການສໍາຫຼວກນີ້ຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທົບທວນການສ້າງເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້າໃນແມ່ນໍ້າ/ນໍ້າຕົກດັ່ງກ່າວ ຫຼື ຊອກຫາຫົນທາງເພື່ອຫຼຸດຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດກໍຄືເສັ້ນທາງການຂື້ນວາງໄຂຂອງປາທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດເຫຼົ່ານັ້ນ. ທີ່ມາ: Deep Person
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________


Powered by Blogger.