Header Ads

ຜົນສະຫຼຸບການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ລາວ ປະຈຳປີ 2018
ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  (UXO Laos) ໄດ້ລາຍງານສະຫຼຸບຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປິ 2018 ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາຜົນຮ້າຍຈາກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກໄດ້ທັງໝົດ 424 ບ້ານ; ສຳຫຼວດ ເພື່ອຊອກຫາຈຸດຫຼັກຖານ ຫຼື ຈຸດທີ່ພົບລະເບີດລູກຫວ່ານຕົກຄ້າງໄດ້ທັງໝົດ 100 ບ້ານ; ສຳຫຼວດທາງວິຊາການ ເພື່ອກຳນົດພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍ ທີ່ມີລະເບີດຕົກຄ້າງໄດ້ທັງໝົດ 326 ສະໜາມ ເຊີ່ງກວມເອົາເນື້ອທີ່ທັງໝົດເທົ່າກັບ 4.489,4 ເຮັກຕາ; ກວດກູ້ພື້ນທີ່ 3,912.8 ເຮັກຕາ ໃຫ້ປອດໄພຈາກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ; ກວດພົບ ທຳລາຍລະເບີດ ແລະ ສຳພາວຸດອື່ນໆ ໄດ້ທັງໝົດ 72,049 ໜ່ວຍ . ສໍາລັບລາຍລະອຽດບົດສະຫຼູບປະກອບມີ: 


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.