Header Ads

ສທ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ທີ່ເກີດຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ ຢູ່ເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງໃກ້ຄຽງກະຊວງສາທາ (ສທ) ອອກແຈ້ງການ ໃນວັນທີ 15/3/2019 ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ທີ່ເກີດຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ ຢູ່ເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະບັນດາແຂວງໃກ້ຄຽງ ໂດຍໃນແຈ້ງໄດ້ລະບຸວ່າ : ຖ້າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຝຸານລະອອງ 2.4 ໄມຄອນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 101-2000 ໄມໂຄຣກຣາມຕໍ່ແມັດກ້ອນ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ລະບົບຫົວໃຈ-ເສັ້ນເດືອດ . ນອກນັ້ນ, ໃນແຈ້ງການສະບັບນີຍັງແນະນໍາວິທິປ້ອງກັນນໍາອີກ. 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.