Header Ads

ສຸດຍອດວີທີ "Jack Ma " ໂນ້ນນ້າວເພື່ອນສະນິດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ

ພາບ Jack Ma  ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Alibaba Group

 

17 ປີກ່ອນ Jack Ma (ໝ່າຍຸນ) ພະຍາຍາມໂນ້ນນ້າວເພື່ອນສະນິດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຊື່ Alibaba ຊື່ງເປັນຄຣິບວິດີໂອທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ຮູ້ວ່າທຸກຄວາມສໍາເລັດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ການລົງມືເຮັດບວກວິໄສທັດທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້ ບໍ່ແມ່ນການຄິດໃຫຍ່ແບບສ້າງວິມານເທິງອາກາດ.


Powered by Blogger.