Header Ads

ຄຳສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສະບັບເລກທີ 09/ນຍ ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2017ຄຳສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສະບັບເລກທີ 09/ນຍ ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2017 


ໜ້າທີ (1)

ໜ້າທີ (2)
ໜ້າທີ (3)

ໜ້າທີ (4)

ໜ້າທີ (5)


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------


Powered by Blogger.