Header Ads

Unknown Music but fell good !


ບໍ່ຮູ້ຊື່ເພງ, ບໍ່ຮູ້ຊື່ຜູ້ນັກຮ້ອງ ແລະ ບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍ ແຕ່ຟັງແລ້ວຜ່ອນຄາຍ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກດີໆ ນີ້ແລະເພີ່ນວ່າ ດົນຕີສາມາດສື່ກາງ ແລະ ເຂົ້າກັບທຸກຄົນໃນໂລກໃບນີ້ ຍົກເວັ້ນຄົນທີ່ຢູ່ນອກໂລກ ຫຼື ຫູບໍ່ໄດ້ຍິນ. © ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------Powered by Blogger.