Header Ads

ສປປ ລາວ ມີສະຖາບັນການເງິນ 175 ແຫ່ງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ


ອີງຕາມການແຈ້ງການຂອງ ທະຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລກທີ 252/ຫກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງວັນທີ 27 ເມສາ 2017 ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ : ການເພີ່ມຄວາມມີສະຕິລະລັງຕົວເພື່ອຫຼິກລ້ຽງການຕົກເລກົນອຸບາຍ ໂຄສະນາຊວນເຊື່ອກ່ຽວກັບການລະດົມເງິນຝາກ ແລະ ປ່ອຍສີນເຊື່ອທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງ ຂອງບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ. ເຊິ່ງແຈ້ງການນີ້ໄດ້ລະບຸມີ  ສະຖາບັນການເງິນ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດ) 1 75 ແຫ່ງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຮູບແບບດັ່ງກ່າວ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.  

1/ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ຮັບເງິນຝາກ ຈຳນວນທັງໝົດ 18 ແຫ່ງ
2/ ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ຈຳນວນທັງໝົດ 30 ແຫ່ງ
3/ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຈຳນວນທັງໝົດ 62 ແຫ່ງ
4/ ໂຮງຊວດຈຳ ຈຳນວນທັງໝົດ 29 ແຫ່ງ
5/ ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳນວນທັງໝົດ 31 ແຫ່ງ
6/ ຕົວແທນໂອນເງິນດ່ວນ ຈຳນວນທັງໝົດ 05 ແຫ່ງບັນດາລາຍຊື່ສະຖາບັນການເງິນໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້

ແຈ້ງການ ໜ້າທີ (1)
ແຈ້ງການ ໜ້າທີ (2)
ແຈ້ງການ ໜ້າທີ (3)
ແຈ້ງການ ໜ້າທີ (4)
ແຈ້ງການ ໜ້າທີ (5)

ແຈ້ງການ ໜ້າທີ (6)
ແຈ້ງການ ໜ້າທີ (7) ໜ້າສຸດທ້າຍ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ : 

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------Powered by Blogger.