Header Ads

ຫຼັກຖານສາດສະໜາສະຖານລະບຸສາດສະໜາພາມເຄີຍມາເຜິຍແຜ່ໃນດິນແດນຈໍາປາສັກ
ພົບຫຼັກຖານທາງປະຫວັດສາທີ່ສໍາຄັນໃນປີ 2014 ທີ່ວັດທາດດິນຈີ່ (ຕີນພູມະໂລງ) ສາມາດລະບຸວ່າເປັນສາດສະໜາສະຖານໃນສາດສະໜາພາມ ລັດທິພຣົມ ເຊິ່ງເປັນສາດສະໜາທີ່ເຄິຍມາເຜິຍແຜ່ໃນດິນແດນຈໍາປາສັກ ກ່ອນຈະສ້າງຜາສາດຫີນວັດພູຈໍາປາສັກ ໃນລັດທະຮີນດູໄສວະນິກາຍເ ເຊິ່ງສັນນິຖານວ່າຢູ່ໃນສັດຕະວັດທີ່ 1-4. 

ພາບຫຼັກຖານທີ່ຄົ້ນພົບ 

                                                                 ພາບຫຼັກຖານທີ່ຄົ້ນພົບ 

                                                                    ພາບຫຼັກຖານທີ່ຄົ້ນພົບ 

                                                                    ພາບຫຼັກຖານທີ່ຄົ້ນພົບ 


                                                                    ພາບຫຼັກຖານທີ່ຄົ້ນພົບ 

ທີ່ມາ:  Phra Ariya Lukxaodone   | tonamcha.com
-----------------

Powered by Blogger.