Header Ads

ສາລະຄະດີ ຖໍ້າປາຝາ ທີ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ຂໍແນະນໍາເບິ່ງສາລະຄະດີ ຖໍ້າປາຝາ  ທີ່ເມືອງທ່ແຂກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເຊິ່ງແມ່ນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວບູຮານສະຖານ
ທີ່ສໍາຄັນແຫ່ງໜຶ່ງຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ເລື່ອງລາວຄວາມເປັນມາທີ່ໜ້າສົນໃຈ.
-----------------Powered by Blogger.