Header Ads

5 ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ເພື່ອລະດົມທຶນຈາກມວນຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ


ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນການສັບສົນ ຫຼື ສົງໄສວ່າມີບໍລິສັດໃດແດ່ສາມາດລະດົມທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດ ໝາຍແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ມື້ນີ້ໂຕະນໍ້າຊາ ຂໍນໍາເອົາແຈ້ງການເລກທີ 0023/ຄສສຊ ລົງວັນທີ 19 ສິງຫາ 2016 ແຈ້ງອອກໂດຍ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແຈ້ງການເລື່ອງລາຍຊື່ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ ເພື່ອລະດົມທຶນຈາກມວນຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໂດຍມີ 5 ບໍລິສັດລຸ່ມນີ້.


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------Powered by Blogger.