Header Ads

ຜົນການນັບຄະແນນເບື້ອງຕົ້ນການເລືອກຕັ້ງ2017 ທີ່ປະເທດອັງກິດຜົນການນັບຄະແນເບຶ້ອງຕົ້ນຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ  ທ່ານ ນາງ ເທີລິຊາ ເມ  (Therisa May ) ຜູ້ສະໝັກຈາກພັກອະນຸລັກນິຍົມມີຄະແນະນໍາຄູ່ແຂ່ງດ້ວຍຄະແນນ 317 ຄະແນນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 48.8%  ເຊິ່ງນໍາໜ້າທ່ານ   Jeremy Corebyn ຜູ້ສະໝັກຈາກພັກແຮງງານທີ່ມີຄະແນນຕາມມາທີ່ 261 ຫຼື ເທົ່າກັບ 40.2%. ສ່ວນຜູ້ສະໝັກຈາກອື່ນກໍ່ມີຄະແນນຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.
ທີ່ມາ:   Press Association 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________


Powered by Blogger.