Header Ads

ເສັ້ນທາງການຕິດຕໍ່ ຫຼື ລະບາດຂອງພະຍາດຈາກຜູ້ໜຶ່ງສູ່ຊຸມຊົນນີ້ແມ່ນຄລີບວີດີໂອເລື່ອງເສັ້ນສະແດງເສັ້ນທາງການຕິດຕໍ່ຈາກຜູ້ໜຶ່ງໄປຍັງຄົນໃນຊຸມຊົນທີ່ຂາດສຸຂະອະນາໄມ ຫຼື ວິດຖ່າຍ ເຮັດໃຫ້ພະຍາດຖືກສົ່ງຕໍ່ເປັນຕ່ອງໂສ້ງ ຈາກຄົນສູ່ທໍາມະຊາດ, ສັດ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍ່ກັບມາສູ່ຄົນຄືເກົ່າ ເຊິ່ງນີ້ແລະເປັນຫຍັງພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດວິດຫ່າງໄກຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ, ລ້າງມືທຸກຄັ້ງກ່ອນກິນອາຫານ ແລະ ປູກຈິດສຳນືກເລື່ອງການຮັດສາຄວາມສະອາດພາບໃນຊຸມຊົນ. 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  

___________
Powered by Blogger.