Header Ads

Larissa Waters ກາຍເປັນສະມາຊິກວຸດທິສະພາຄົນທໍາອິດຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທີ່ໃຫ້ນົມລູກ ແລະ ອະພິປາຍຕອບຄໍາຖາມໃນສະພາ


ນີ້ແມ່ນພາບທີ່ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຊົມເຊີຍໃນຈິດວິນຍານຄວາມເປັນແມ່ ແລະ ການເຮັດໜ້າທີ່ແມ່ ພ້ອມກັບໜ້າທີ່ການງານໃນເວລາດຽວກັນ ເຊິ່ງຄົນທີ່ຢູ່ໃນພາບນີ້ແມ່ນ ສະມາຊິກວຸດທິສະພາ Larissa Waters ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທີ່ກຳລັງຢືນອະພິປາຍ ແລະ ໃຫ້ນົມລູກໃນເວລາດຽວກັນ ເຊິ່ງກາຍເປັນ ສະມາຊິກວຸດທິສະພາ ຄົນທໍາອິດໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທີ່ໃຫ້ນົມລູກ ແລະ ອະພິປາຍຕອບຄໍາຖາມໃນສະພາ. 


ນີ້ແຫຼະຄໍາວ່າແມ່ ຈະຢູ່ໃນສະຖານະໃດກໍຍັງເຮັດໜ້າທີ່ “ແມ່” ສະເໝີ ! 


ທີ່ມາ:  UNI 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________
Powered by Blogger.