Header Ads

ການປ່ຽນໂຮງໝໍ ເພື່ອໃຊ້ບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບປະຈໍາປີ 2018



ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ອອກແຈ້ງເລກທີ 1008/ຫກປຊ ລົງວັນທີ 21 ກັນຍາ 2017 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຈ້ງເຖິງ : ບັນດາທ່ານ ທີ່ເປັນສະມາຊິກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນໂຮງໝໍ ເພື່ອໃຊ້ບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບປະຈໍາປີ 2018.



© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com     
___________

Powered by Blogger.