Header Ads

ການປັບປຸງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ຢູ່ ສປປ ລາວກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມອອກແຈ້ງເລກທີ 808/ຮສສ ລົງວັນທີ 09 ກຸມພາ 2015 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍ : ການປັບປຸງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ  ເຊິ່ງສາມາດເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ກັບທັງນາຍຈ້າງ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ. 

ລາຍລະອຽດແຈ້ງການແນະນໍາມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________


Powered by Blogger.