Header Ads

ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມtonamcha.com ແນະນໍາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປເລື່ອງ "ສະຫວັດດີການສັງຄົມ" ຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (Ministry of Labour and Social Welfare ) ຈັດພິມວັນທີ 28 ເມສາ 2017  ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ .

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    

___________Powered by Blogger.