Header Ads

ປື້ມຄູ່ມື້ເດິນທາງແບບສະຫຼາດ - ເຮັດວຽກແບບສະຫຼາດສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນປື້ມຄູ່ມື້ເດິນທາງແບບສະຫຼາດ - ເຮັດວຽກແບບສະຫຼາດສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຮງງານຕ່າງດ້າວຢູ່ທີ່ໄປເຮັດວຽກປະເທດໄທ ເຊິ່ງຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງຮຽນຮູ້ ແລະ ສຶກສາຂໍ້ມູນກ່ອນໄປເຮັດວຽກ ເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. 


Add captionທີ່ມາ: iJobs.la 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________


Powered by Blogger.