Header Ads

ຮສສ ອອກແຈ້ງການ ເລືອງເກັບກໍາ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 12 ປີຫາຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ທີ່ເຮັດວຽກນໍາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ອອກແຈ້ງການເລກທີ 4128/ຮສສ ລົງວັນທີ 12 ພະຈິກ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ເລືອງເກັບກໍາ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ແຮງງານໄວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 12 ປີຫາຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ທີ່ເຮັດວຽກນໍາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ.


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________

Powered by Blogger.